تحلیل دروس عمومی کنکوری‌های آزمون 21 خرداد از نگاه دبیران

تحلیل دروس عمومی چهارم آزمون 21 خرداد از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید

تحلیل دروس عمومی کنکوری‌های آزمون 21 خرداد از نگاه دبیران

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در 

کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل دروس عمومی کنکوری‌های آزمون 21 خرداد از نگاه دبیرانتحلیل دروس عمومی کنکوری‌های آزمون 21 خرداد از نگاه دبیران


تحلیل دروس عمومی کنکوری‌های آزمون 21 خرداد از نگاه دبیران


تحلیل دروس عمومی کنکوری‌های آزمون 21 خرداد از نگاه دبیران


تحلیل دروس عمومی کنکوری‌های آزمون 21 خرداد از نگاه دبیران


فاطمه بیابانپور