نکات مهم سبک اکسپرسیونیسم و سینمای مجلسی و تست‌های کنکور مرتبط

مکتب «اکسپرسیونیسم» متأثر از شکست، نومیدی و افسردگی کشور آلمان در نتیجه‌ی شکست در جنگ جهانی اول و اوضاع نابسامان و مغشوش اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی اروپا در این دوران بود.در فایل ضمیمه نکات مهم سبک اکسپرسیونیسم و سینمای مجلسی و تست های کنکور مرتبط با این مبحث آمده است.

منبع :

ارغوان عبدالملكی