اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی یکی از مبحث‌های مهم و پایه‌ای برای یادگیری دیگر مبحث‌ها است.زیرا که؛

اندازه گیری اساس کار مهندسی و پژوهش های علمی است در اندازه گیری هر کمیت را با یکایی از همان جنس مقایسه میکنیم هر قدر که یکا دقیقتر تعریف و 

ابزار اندازه گیری آسان تر و سریع تر به کار گرفته شود نتیجه‌ی اندازه گیری با واقعیت نزدیک تر خواهد بود در این جا کوشش بر آن است که مفهوم اندازه گیری ، 

یکای اندازه گیری و ابزار اندازه گیری به زبانی ساده معرفی شود.

در فایل ضمیمه نکته‌های این مبحث به صورت تست و نکته آموزش داده شده است.

نویسنده: مرتضی عباسی

فایل های ضمیمه