آموزش ساعت به کودکان

آموزش نیم ساعت

آموزش ساعت به کودکان

هر وقت عقربه بزرگه روی عدد 6 باشه یعنی نیم ساعت از ساعت ما گذشته

آموزش ساعت به کودکان


آموزش ساعت به کودکان

آموزش ساعت به کودکانمطالب مرتبط