کنکوری های عزیز ریاضی و تجربی؛


سوالات چهارگزینه ای آزمون جامع 2 فیزیک که جمع بندی نیمسال دوم می باشد را در زمان مصوب کنکور و استاندارد آن حل نمایید.فایل سوال و پاسخ سوالات را از ذیل دانلود نمایید