کنکوری‌های عزیز  جمع‌بندی نکته‌های مبحث احتمال ریاضی عمومی ضمیمه شده است.

نویسنده: حسین اسفینی

فایل های ضمیمه