سیدمحمدعلی مرتضوی: فایل صوتی برای اولین سوال قواعدعربی انسانی

معمولا اولین یا دومین سوال عربی اختصاصی انسانی درمورد موضوع «تانیث فعل» است.کنکوری های انسانی سلام!

معمولا اولین یا دومین سوال عربی اختصاصی انسانی درمورد موضوع «تانیث فعل» است.

فایل صوتی ضمیمه را دریافت کرده و با دقت گوش دهید، در این فایل موضوع تانیث فعل توضیح داده شده و روش حل تست هم تشریح شده است.

با آرزوی موفقیت

فایل های ضمیمه