سیدمحمدعلی مرتضوی: فایل صوتی برای اولین سوال قواعدعربی انسانی

معمولا اولین یا دومین سوال عربی اختصاصی انسانی درمورد موضوع «تانیث فعل» است.

سیدمحمدعلی مرتضوی: فایل صوتی برای اولین سوال قواعدعربی انسانی

کنکوری های انسانی سلام!

معمولا اولین یا دومین سوال عربی اختصاصی انسانی درمورد موضوع «تانیث فعل» است.

فایل صوتی ضمیمه را دریافت کرده و با دقت گوش دهید، در این فایل موضوع تانیث فعل توضیح داده شده و روش حل تست هم تشریح شده است.

با آرزوی موفقیت

فایل های ضمیمه