درک عمومی هنر- نکات مهم هنر پیشاتاریخی ایران و سوالات کنکور

- در تل باکون فارس آثار نگارگری عهد باستان ایران مربوط به دوره‌ی نوسنگی به‌دست آمد.در فایل ضمیمه نکات مهم هنر پیشاتاریخی ایران و تست های کنکور این مبحث آمده است.

منبع :

فایل های ضمیمه
ارغوان عبدالملكی