آزمون جامع فیزیک (جمع بندی نیمسال اول)

آزمون جامع فیزیک به همراه پاسخ تشریحی (جمع بندی نیمسال اول)

آزمون جامع فیزیک (جمع بندی نیمسال اول)

کنکوری های عزیز ریاضی و تجربی؛


سوالات چهارگزینه ای آزمون جامع 1 فیزیک که جمع بندی نیمسال اول می باشد .


فایل سوال و پاسخ آزمون را از ذیل دانلود نمایید.