فاکتورهای منفی شغلی

لغات انگلیسی مربوط به فاکتورهای منفی شغلی

فاکتورهای منفی شغلی

55     

اضافی، نیروی کار بیش از اندازه

Redundant

You were suddenly made redundant.

56     

ساعات دور از اجتماع بودن

Unsociable hours

You worked unsociable hours and so never got to see your family or friends.

57     

شرایط کاری نامطلوب

Adverse working conditions

58     

بیکار

Unemployed

You suddenly found yourself unemployed.

59     

بیماری ناشی از صنعتی شدن؛ سفت شدن عظلات

Repetitive strain injury (R.S.I)

60     

ناراحتی های ناشی از مکان کار نادرست

Sick building syndrome

61     

کاهش نیروی کار

Downsizing of the workforce

Your boss announces that there is going to be some downsizing of the workforce.

62     

اضطراب، فشار

Stress

You were under stress

63     

استعفا دادن

Resign

You were forced to resign.

64     

طاقت فرسا، دارای ارباب و رجوع زیاد

Demanding

You found your job very demanding and it took over your life.

65     

شخص پرکار

Workaholic

Somebody called you a workaholic.