لغات مربوط به شرایط اقلیمی و آب و هوایی

شرایط اقلیمی و آب و هوایی

لغات مربوط به شرایط اقلیمی و آب و هوایی

1

حاره ای

Tropical

2

استوایی

Equatorial

3

نیمه استوایی

Sub equatorial

4

خیلی گرم (سرد)

Extreme (hot / cold)

5

ملایم – معتدل

Moderate

6

شرایط آب و هوایی در ارتفاعات

Alpine

7

خنک

Cool

8

سرد

Cold

9

خیلی سرد و یخبندان

Freezing

10

ملایم

Mild

11

آفتابی

Sunny

12

مرطوب

Humid = damp = moist

13

خشک

Dry

14

گرم

Warm

15

داغ

Hot

16

خیلی گرم و سوزان

Scorcher

17

غبارآلود

Mist

18

صاف

Clear

19

طوفانی

Stormy

20

متغیر

Changeable

21

شرجی

Muggy

22

هوای خفقان آور

Stifling

23

ابری

Cloudy

24

کسل کننده

Dull

25

بارانی

Rainy

26

بادی

Windy

27

یخبندان

Freeze

28

مه آلود

Foggy

29

ابرسیاهی که ممکن است باران همراه داشته باشد

Storm cloud

30

رعد و برق

Thunder and lighting

31

طوفان شدید – گردباد

Hurricane – typhoon

32

تگرگ

Hailstone

33

رگبار

Hailstorm

34

طوفان همراه با آذرخش (رعد)

Thunderstorm

35

برف

Snow

36

باران

Rain

37

تابش شدید نور خورشید

Sunshine

38

ابر

Cloud

39

باد

Wind

30

شرایط آب و هوایی سخت

Storm

41

بهار

Spring

42

تابستان

Summer

43

پاییز

Autumn – fall

44

زمستان

Winter

45

دوره یا فصولی که هوا مرطوب است

Wet

46

دوره یا فصولی که هوا خشک است

Dry

47

دوره یا فصولی که باران شدید می بارد

Monsoon

48

هواشناسی

Climatology

49

هواشناس

Climatologist

50

پیش بینی وضعیت آب و هوا

Forecast

51

آب و هوا

Weather