عبدالرشید شفیعی: نکات مهم مبحث گرامر کنکور منحصراً زبان

هرساله در کنکور منحصراً زبان ٫ ده سؤال مربوط به گرامر طرح می‌شود که نکات مهم گرامری را مورد سؤال قرار می‌دهد.
هرساله در کنکور منحصراً زبان ٫ ده سؤال مربوط به گرامر طرح می‌شود که نکات مهم گرامری را مورد سؤال قرار می‌دهد. دانستن گرامر صحیح  همچنین به داوطلبان این رشته در فهم و پاسخ دادن سؤالات دیگر بخش‌های کنکور زبان کمک می کند. در این جا به بررسی نکات مهم گرامری  کنکور زبان ۱۳۹۴ می‌پردازیم: 

عبدالرشید شفیعی: نکات مهم مبحث گرامر کنکور منحصراً زبان

لطفاً برای دیدن مطالب، فایل ضمیمه را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه