آزمونی مختص شکل‌های زیست‌شناسی

تعداد سؤال‌هایی که مستقیماً از شکل‌های کتاب‌های درسی در کنکورهای 89 تا 94 مطرح شده، بدین شرح است:


تعداد سؤال‌هایی که مستقیماً  از شکل‌های کتاب‌های درسی در کنکورهای 89 تا 94 مطرح شده، بدین شرح است:

آزمونی مختص شکل‌های زیست‌شناسی


در فایل پیوست 50 سؤال به همراه پاسخ تشریحی ضمیمه شده است که فقط نکته‌های شکل‌های کتاب‌های درسی را مطرح کرده است.

فایل های ضمیمه