در مجموعه سؤالات کنکور سراسری، 9 سؤال به مبحث مفهوم اختصاص دارد.

معمولاً 3 سؤال از کتاب زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی، 3 سؤال از کتاب ادبیات فارسی 3 و 3 سؤال از کتاب ادبیات فارسی 2 مطرح می‌شود.

در این نامه‌ی آموزشی، ابیات و جملات کتاب ادبیات پیش دانشگاهی (نیم‌سال اول) به همراه ابیاتی که در کنکور سراسری چند سال اخیر به کار 

رفته‌اند، آمده است.

مرور این ابیات می‌تواند در تشخیص مفاهیم  متون کتاب درسی مؤثر باشد.

55 بیت قرابت معنایی - ادبیات پیش‌دانشگاهی(نیم‌سال اول)


55 بیت قرابت معنایی - ادبیات پیش‌دانشگاهی(نیم‌سال اول)


فایل ضمیمه را دانلود کنید

فایل های ضمیمه