تصویب 41 رشته فنی و حرفه‌ای در سال تحصیلی جدید

در نهصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش 41 رشته شاخه فنی و حرفه‌ای در سال تحصیلی جدید به تصویب رسید.

تصویب 41 رشته فنی و حرفه‌ای در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ایسنا، در این جلسه با توجه به تصویب عناوین رشته ها و جداول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش و مصوبه جلسه 224 کمیسیون برنامه درسی و تربیتی این شورا، عناوین رشته های شاخه فنی و حرفه ای پس از بحث و بررسی در کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی به تصویب رسید.

این در حالی است تا سال گذشته در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در ۴۳ رشته شامل ۲۰ رشته در زمینه صنعت، ۱۹ رشته در زمینه خدمات و ۴ رشته در زمینه کشاورز پذیرش هنرجو انجام می‌شد. پیش از این در شاخه کارو دانش نیز ۲۶۴ رشته مهارتی ارائه می‌شد که از سال تحصیلی جدید به 150 رشته تقلیل یافت.تصویب 41 رشته فنی و حرفه‌ای در سال تحصیلی جدید

منبع :