کسر متعارفی

مفهوم کسر: کسر یعنی شکستن، جزء جزء شدن، تقسیم شدن، جزئی از کامل.

کسر متعارفی

مفهوم کسر: کسر یعنی شکستن، جزء جزء شدن، تقسیم شدن، جزئی از کامل.

کسر متعارفی

کسر متعارفی