کسر اعشاری

به کسرهایی که مخرج آن‌ها، 10، 100، 1000 و... باشد کسر اعشاری می‌گویند.به کسرهایی که مخرج آن‌ها، 10، 100، 1000 و... باشد کسر اعشاری می‌گویند.

کسر اعشاری


فایل های ضمیمه