نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر (2)

در برنامه‌ریزی شخصی کار اصلی و مهم‌تر بر عهده‌ی دانش‌آموز است.

نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر (2)

در جلسه‌ی رتبه‌های برتر 20 آذر آقای قلم‌چی گفتند:

در برنامه‌ریزی شخصی کار اصلی و مهم‌تر بر عهده‌ی دانش‌آموز است. دفتر برنامه‌ریزی یکی از ابزارهای مؤثر خودتنظیمی است و کمیت و کیفیت مطالعه‌ی شما را افزایش می‌دهد. دفتر برنامه‌ریزی به ارتقای مهارت‌های فراشناختی (مدیریت فکر) شما کمک می‌کند و بر خودآگاهی شما می‌افزاید و قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری‌های صحیح شما را تقویت می‌کند. هم‌چنین به افزایش هوش هیجانی شما (از طریق افزایش قدرت اراده) یاری می‌رساند.

حال می‌توان نیم‌سال دوم را با مهندسی کردن برنامه‌ی شخصی و افزایش خودتنظیمی و ایجاد خودآگاهی در برنامه‌ریزی شخصی تغییر داد و با بالا بردن ارتقای بسته‌ی ده‌تایی، پیشرفت و جهش داشت.

برای تحلیل دقیق و ارزیابی مؤثر جدول زیر را برای تغییرات نیم‌سال دوم طراحی کنید و تصمیمات خود را اتخاذ کنید.

هفته

خواب

ساعات بیهوده

تماشای تلویزیون

ساعات مطالعه کل هفته

میانگین بسته‌ی ده‌تایی کل

اول


دوم


سوم


چهارم


پنجم


ششم
آیا می‌دانید ساعات خواب مفید هر فرد بین 6 الی 8 ساعت است؟

عوامل بازدارنده‌‌ی مطالعه،‌ شما را از برنامه‌تان دور می‌سازد و راهکار برای از بین بردن این دسته عوامل افزایش قدرت اراده در «نه» گفتن به آن‌هاست.

ساعات مطالعه‌تان را با کارهای کوچک ولی بااهمیت همراه کنید تا باعث ارتقای ساعات مطالعه و پیشرفت شود.

ساعات خواب، تماشای تلویزیون و ساعات مطالعه را می‌توان از دفتر برنامه‌ریزی استخراج کرد و میانگین بسته‌ی ده‌تایی کل هر آزمون را از کارنامه یافت. این‌ها را مقایسه کنید و تصمیمات مهم را برای نیم‌سال دوم بگیرید.