نیم‌سال دوم، شروع با مهندسی

مهندسی منابع و مهندسی روش‌ها در ابتدای نیم‌سال دوم جزء تکنیک‌های کارآمد و تأثیرگذار است. در این روش شما با استناد به نتایج گذشته برای آینده تصمیم می‌گیرید.

نیم‌سال دوم، شروع با مهندسی

مهندسی منابع و مهندسی روش‌ها در ابتدای نیم‌سال دوم جزء تکنیک‌های کارآمد و تأثیرگذار است. در این روش شما با استناد به نتایج گذشته برای آینده تصمیم می‌گیرید.

1. مهندسی منابع: تنوع زیاد منابع مطالعاتی باعث سردرگمی می‌شود؛ بنابراین گلچین کردن کتاب‌ها با تکیه بر میزان مفید واقع شدن آن در نیم‌سال اول ضروری است تا در ادامه‌ی مسیر مدیریت بهتری داشته باشید.

2. مهندسی روش‌ها: تعیین روش خاص مطالعه برای هر درس بر کیفیت و کمیت مطالعه و پیرو آن در نتیجه‌ی نهایی تأثیر مثبت خواهد داشت.