قدر تفاوت‌ها را بدانیم

برای پیشرفت کردن و برای بهترین شدن ابتدا باید با خودمان رقابت کنیم. رقابتی با داشته‌های دیروز و امروز، برای ساختن فردایی بهتر. قبول دارید؟ پس یک سؤال!

برای پیشرفت کردن و برای بهترین شدن ابتدا باید با خودمان رقابت کنیم. رقابتی با داشته‌های دیروز و امروز، برای ساختن فردایی بهتر. قبول دارید؟ پس یک سؤال!

در هر شرایطی خودمان را ملاک عمل و رقابت قرار می‌دهیم ولی به کنکور که فکر می‌کنیم می‌گوییم: «هم‌سن و سال‌های ما یک سال دیگر فرصت دارند، ما چرا عجله کنیم؟»

ما هنرستانی‌ها بنا به انتخابی که داشته‌ایم قرار است یک سال زودتر کنکور را تجربه کنیم و حیف است که این فرصت را برای آزمون و خطا بگذاریم. یک سال زودتر کنکور دادن، یک سال زودتر وارد دانشگاه شدن و زودتر نتیجه گرفتن می‌تواند رنگ زندگی‌مان را تغییر دهد. هیچ تفاوتی میان سوم هنرستان و چهارم دبیرستان وجود ندارد. ما هم امسال باید حس و حال کنکور را تجربه کرده و برای درخشیدن مبارزه کنیم.