احساسات مطلوب                               Pleasant feelings

سرحال بودن، سرکیف بودن

Feel like a million dollars

ذوق کردن

Feel on top of the world

از خوشحالی پر درآوردن

Be on cloud nine

از خوشحالی پر درآوردن

Walk on air

لذت فراوان بردن  از چیزی

Get a kick out of something

خیلی خوش گذشتن

Have the time of … life

از خوبی زیاد تغییر کردن

I feel like a new person

خوشحال کردن

Cheer sb up

خیلی خوشحالم کردی

You made my day!

زیرخنده زدن

Burst out laughing

سیخ شدن مو بر اثر هیجان

Get goose bumps

حال انجام کاری را داشتن

Be in the mood for ..

احساس خاصی داشتن

Have a feeling/hunch

راحت و خودمانی بودن

Feel at home

وعده چیزی را به خود دادن

Have … heart set on …