رضا عباسی اصل:درسنامه‌ی مبحث ضرب خارجی و مختلط بردارها

درسنامه‌ی مبحث ضرب خارجی و مختلط بردارها از هندسه تحلیلی به همراه نکته و تستکنکوری های عزیز رشته ی ریاضی:


فایل درسنامه ی مبحث ضرب خارجی و مختلط بردارها از درس هندسه تحلیلی را می توانید از ذیل دانلود نمایید

فایل های ضمیمه