5 جاده به سمت ایستگاه مثبت بودن (5)

صبور باشیم. صبر والدین نتایج مثبت بسیاری دارد.

5 جاده به سمت ایستگاه مثبت بودن (5)

فرزندان ما، میوه‌های زندگی و حاصل عمر و جوانی ما هستند. موضوع تربیت فرزندان، مهم‌ترین موضوعی است که از دیرباز برای تمام والدین از اهمیت بسیار زیادی برخودار بوده است. اگر بتوانیم دنیای فرزندانمان را سرشار از انرژی مثبت کنیم، می‌توانیم آن‌ها را آن طور که می‌خواهیم به ثمر برسانیم. در این مقاله می‌خواهم شما را به سمت 5 جاده که مقصد یکسانی دارند، هدایت کنم. این مقصد مثبت بودن و خوش‌رفتار بودن فرزندان ماست.

جاده‌ی پنجم: صبور باشیم. صبر والدین نتایج مثبت بسیاری دارد. این را به یاد داشته باشیم که عمل ما تربیت فرزندمان را شکل می‌دهد، نه گفتار ما. اگر می‌خواهیم کودکی اهل مطالعه داشته باشیم باید خودمان نیز روزی نیم‌ساعت به مطالعه بپردازیم. او از اعمال ما الگو برمی‌دارد و اگر در این راه با صبر و حوصله رفتارمان را در ذهن و فکر او نقش بزنیم، هم در جهت بهبود و پیشرفت خودمان گام برداشته‌ایم و هم به رشد و پرورش فرزندانمان کمک شایانی کرده‌ایم.

منبع :