قلعه‌ی خودت را بساز

حسادت یک عادت بد است و نوعی وقت تلف کردنِ محض است. خطایی است که همه‌ی ما کم یا زیاد در زندگی دچارش شده‌ایم؛ اما سؤال این است که چگونه می‌توانیم از آن دوری کنیم!

قلعه‌ی خودت را بساز

حسادت یک عادت بد است و نوعی وقت تلف کردنِ محض است. خطایی است که همه‌ی ما کم یا زیاد در زندگی دچارش شده‌ایم؛ اما سؤال این است که چگونه می‌توانیم از آن دوری کنیم!

رولف دوبلی در کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» پاسخ خوبی به این سؤال داده است که دوست دارم آن را با شما قسمت کنم. او می‌نویسد: «چگونه حسادت را مهار کنی؟ اول از همه خودت را با دیگران مقایسه نکن. دوم، دایره‌ی توانایی‌ات را پیدا کن و خودت آن را پُر کن. موقعیتی برای خودت خلق کن که در آن بهترین هستی. مهم نیست حوزه‌ی مهارت تو چه‌قدر کوچک باشد، این مهم است که تو خود، پادشاه قلعه‌ هستی.»

بنابراین قلعه‌ی خودت را بساز.

مطالب مرتبط