ضربدرهای دوست‌داشتنی

او از تصمیمش خیلی خوشحال بود. تکنیک ضربدر و منها برایش شیرین بود و حالا می‌توانست با آرامش از سؤالات دشوار و وقت‌گیر عبور کند. او به ضربدرهای دوست‌داشتنی فکر می‌کرد.- آزمون را در حالی شروع کرد که این بار خیالش راحت‌تر بود. تصمیم گرفته بود تا از خیر پاسخ دادن به سؤالات دشوار و وقت‌گیر بگذرد تا مانند آزمون‌های قبلی با کمبود وقت در پایان آزمون مواجه نشود. زمانی این تصمیمش جدی شد که در آزمون قبل متوجه شد سؤالات پایانی آزمون قبل از آن‌چه فکرش را می‌کرد، ساده‌تر بودند و او توانسته بود در خانه همه‌ی آن‌ها را حل کند و فقط به خاطر چند سؤال سخت، نمره‌ی آن‌ها را از دست داده بود.

حالا می‌دانست که قرار است وقتی به یک سؤال دشوار یا وقت‌گیر می‌رسد، کنار آن یک علامت ضربدر بگذارد و از آن عبور کند. دیگر این عبور کردن برای او سخت نبود.

- لحظه‌های پایان آزمون بود. او به پایان دفترچه رسیده بود و هنوز چند دقیقه‌ای وقت داشت. به سراغ سؤالاتی رفت که کنارشان ضربدر گذاشته بود. چند سؤال را توانست حل کند.

- او از تصمیمش خیلی خوشحال بود. تکنیک ضربدر و منها برایش شیرین بود و حالا می‌توانست با آرامش از سؤالات دشوار و وقت‌گیر عبور کند. او به ضربدرهای دوست‌داشتنی فکر می‌کرد.