هیجان رغبت و علاقه را به شوق آورید

پیشرفت، زحمت و تلاش و شکیبایی است و حفظ تمرکز (شجاعت و تدبیر و حوصله و فداکاری) تا آخرین لحظه‌ی بازی. در این روزهای باقی‌مانده تا کنکور از زحمت و تلاشی که می‌کنید نهایت لذت را ببرید.

هیجان رغبت و علاقه را به شوق آورید

این مهم است که زحمت و تلاش هر روز منزلتی والاتر به دست می‌آورد. بالاترین اصل راهنما، آغاز کردنِ کار از جای درست آن است. جای درست، رغبت و علاقه‌ای است که به زحمت و تلاش می‌ورزید و از زحمت و تلاش، نهایت لذت را می‌برید؛‌ بنابراین نخست باید نیروی رغبت و علاقه را به شوق آورید. برای موفق شدن هیچ وقت دیر نیست. این مهم است که تمام حواس شما مشغول و مجذوب درسی است که می‌خوانید و به زحمت و تلاش خود می‌بالید. زحمت و تلاش به‌ظاهر کاری یکنواخت و تکراری است اما درواقع همه چیز در آن هست: شگفتیِ کشف، اشتباه، ناامیدی و شادترین خنده‌ها از ته دل.

پیشرفت، زحمت و تلاش و شکیبایی است و حفظ تمرکز (شجاعت و تدبیر و حوصله و فداکاری) تا آخرین لحظه‌ی بازی. در این روزهای باقی‌مانده تا کنکور از زحمت و تلاشی که می‌کنید نهایت لذت را ببرید.