روش‌ها و تکنیک‌های جمع‌بندی را برای خودت بومی کن

جمع‌بندی یعنی حرکت به سمت شناخت؛ شناخت بیش‌تر و عمیق‌تر. چگونگی این جمع‌بندی و استفاده از روش‌های متنوع و مختلفی که برای جمع‌بندی وجود دارد نیز یعنی فراشناخت.

روش‌ها و تکنیک‌های جمع‌بندی را برای خودت بومی کن

جمع‌بندی یعنی حرکت به سمت شناخت؛ شناخت بیش‌تر و عمیق‌تر. چگونگی این جمع‌بندی و استفاده از روش‌های متنوع و مختلفی که برای جمع‌بندی وجود دارد نیز یعنی فراشناخت.

این‌که من بدانم از چه راهی حرکت کنم تا به یک جمع‌بندی مفید و مؤثر دست پیدا کنم، مانند این است که بدانم که چه می‌دانم؛ یعنی همان فراشناخت.

در مورد روش‌های جمع‌بندی مانند روش‌های مطالعه، باید روش خودت را بیابی و با توجه به شناختی که از خودت داری به آن روش برسی و آن را به کار بندی. درواقع باید با روش‌ها و تکنیک‌های افراد موفق آشنا شوی و آن‌ها را برای خودت بومی کنی.