پاسخ به این مسئله، وقت بیش‌تری نیاز دارد

تشخیص این‌که این پرسشِ چموش به‌راحتی حل‌پذیر نیست، نشانه‌ی قدرت فراشناخت شماست ولی وقتی از کنارش می‌گذرید ثابت می‌کنید که چه‌قدر خوب هیجان درونی‌تان را کنترل می‌کنید.

پاسخ به این مسئله، وقت بیش‌تری نیاز دارد

10 ثانیه تمرکز و خواندن برای صورت سؤال، کافی است تا ما را برای تصمیم‌گیری آماده کند. در عرض 10 ثانیه (و شاید کم‌تر) معلوم می‌شود که شما چیزی از سؤال سردرمی‌آورید یا خیر و آیا فهمیده‌اید که سؤال چه می‌خواهد یا نه.

بله هستید! ولی نیاز به تحریک بیش‌تر حافظه، ورق زدن دانش و بیرون کشیدن واژه‌ها و ایده‌های مورد نظر از قفسه‌ی ذهنتان دارید. فکر می‌کنید جواب مسئله نوک زبانتان است. این خود گامی برای نزدیک شدن به حل مسئله است؛ ولی لطفاً بیش از این با مسئله کلنجار نروید. علامتی کنارش بگذارید و رد شوید. «این مسئله وقت بیش‌تری نیاز دارد.»

تشخیص این‌که این پرسشِ چموش به‌راحتی حل‌پذیر نیست، نشانه‌ی قدرت فراشناخت‌ شماست ولی وقتی از کنارش می‌گذرید ثابت می‌کنید که چه‌قدر خوب هیجان درونی‌تان را کنترل می‌کنید.

این تمرین را ادامه دهید. حالا نوبت سؤال بعدی است.