خودت را همان گونه که هستی بشناس

سعی کنید با رویکردی کاملاً واقع‌گرا خودتان را همان گونه که هستید بشناسید. واقع‌گرایی به مثابه‌ی تمیز فهم از وهم، روشن‌ترین چراغ راهنمای شماست.

خودت را همان گونه که هستی بشناس

نقاط قوت همان قدر نسبی و اکتسابی است که نقاط ضعف. اگر این اصل را باور کنید درخواهید یافت که هیچ نقطه‌ی ضعف یا نقطه‌ی قوتی ارثی نیست بلکه اکتسابی است؛ یعنی با زحمت و تلاش به دست می‌آید و با زحمت و تلاش ساخته‌ می‌شود. هر موفقیتی، ساختنی است و با ساختن به نتیجه می‌رسد.

اما نسبی یعنی هم نقطه‌ی قوت و هم نقطه‌ی ضعف خودتان را به همان اندازه که هست ببینید و از مطلق‌انگاری آن پرهیز کنید که دام است.

بزرگنمایی نقاط ضعف باعث می‌شود که دست از زحمت و تلاش بردارید و پیشرفت را امری ناممکن فرض کنید. مطلق‌انگاری نقاط قوت نیز همین کار را می‌کند؛ یعنی شما را از زحمت و تلاش بیش‌تر بازمی‌دارد.

سعی کنید با رویکردی کاملاً واقع‌گرا خودتان را همان گونه که هستید بشناسید. واقع‌گرایی به مثابه‌ی تمیز فهم از وهم، روشن‌ترین چراغ راهنمای شماست.