کتاب در خانه‌ی ما حرف اول را می‌زند

حالا هم که وقت نمایشگاه کتاب است، فرصتی خواهد بود تا همراه خانواده به نمایشگاه برویم و کتاب‌های مورد نظرمان را تهیه کنیم.

کتاب در خانه‌ی ما حرف اول را می‌زند

وارد خانه شدم در حالی که مانند همیشه کتابی در دست داشتم. اولین سؤال پسرم این بود: «بابا کتابت را تا صفحه‌ی چند مطالعه کرده‌ای؟» و من در حالی که پاسخ دادم صفحه‌ی 98، منتظر گزارش روزانه‌ی او شدم.

- مامان امروز کتابش را تا صفحه‌ی 250 مطالعه کرده است و من هم یک کتاب داستان خواندم.

کتاب بخش مهمی از زندگی خانوادگی ما را تشکیل می‌دهد و معمولاً در طول شبانه‌روز از این دست گفت‌وگوهای کتابی داریم که ممکن است گزارشی از کتاب‌ها یا صفحات مطالعه‌شده باشد یا این‌که گریزی هم به محتوا زده شود با سؤال‌های هم‌چون: «این کتاب چه نکات جالبی برایت داشت؟»

راستی کتاب حرف چندم را در خانواده‌ی شما می‌زند؟