نمونه سؤال تشریحی برای آمادگی در امتحان نهایی زیست

زیست‌شناسیدانش آموزان عزیز سوم تجربی

برای آمادگی شما در امتحان نهایی زیست‌شناسی، نمونه سؤال‌های تشریحی المپیادهای سال‌های گذشته زیست شناسی از کتاب کار نارنجی‌رنگ کانون ضمیمه 

شده است.

فایل های ضمیمه