تعیین قدرت سلول‌های سرطانی با کمک لیزر

فیزیکدانان زیستی دانشگاه لایپزیگ آلمان برای سنجش قدرت سلول‌های سرطانی از پرتوهای لیزر استفاده کردند.

تعیین قدرت سلول‌های سرطانی با کمک لیزر

فیزیکدانان زیستی دانشگاه لایپزیگ آلمان برای سنجش قدرت سلول‌های سرطانی از پرتوهای لیزر استفاده کردند.

 محققان برای مطالعه سلول‌های سرطانی تصمیم گرفتند فیزیک را وارد حوزه زیست‌شناسی پزشکی کنند.

شلیک پرتوهای لیزر به سلول‌های سرطانی می‌تواند با بررسی ویژگی‌های فیزیکی آنها تعیین کند که آیا متاستاز می‌کنند یا خیر. این کشف می‌تواند تصمیمات تشخیصی و درمانی را بهتر هدایت کند.

محققان دریافتند که سلولهای سرطانی مهاجم که بسیار تهاجمی عمل می‌کنند، می‌توانند سفتی سلول‌های رگهای خونی را کاهش دهند. این می‌تواند توضیح‌دهنده دلیل مهاجرت آن‌ها به نقاط دیگر بدن باشد.

این تحقیق به بررسی فرآیند متاستاز سرطان و چگونگی ارتباط آن با ویژگی های مکانیکی سلول‌های سرطانی پرداخت. مکانیک سلول‌ها با قرار دادن آن‌ها در حالت تعلیق و به دام انداختن آن‌ها در دو پرتو لیزر مورد سنجش قرار می‌گیرد.

افزایش قدرت لیزر باعث کشیده شدن سلول‌ها می‌شود که اطلاعاتی در مورد تهاجمی بودن آنها ارائه می‌کند. سلول‌های بسیار منعطف به اندازه انواع سفت آن‌ها بطور متعدد و به شکل عمیق حمله نمی‌کنند.

به گفته محققان، اگر غیرتهاجمی بودن سلول‌های سرطانی باقیمانده در بدن تعیین شود، می‌تواند از درمان تابشی بیشتر جلوگیری کند.

منبع :