در یک کانال واحد حرکت کنید

میزان موفقیت هر کس بستگی به این دارد که تا چه حد تمام نیرو و توان و فکر خود را در یک کانال واحد بریزد.میزان موفقیت هر کس بستگی به این دارد که تا چه حد تمام نیرو و توان و فکر خود را در یک کانال واحد بریزد. استفاده از دفتر برنامه‌ریزی نیز همین هدف را دنبال می‌کند. در این دفتر قسمت‌های مختلفی مثل فوق برنامه، تلوزیون و خواب و تمام اموری که انجام می‌دهید، وجود دارد. اگر تمام این گزینه‌ها را به کانال‌هایی تشبیه کنیم، مطالعه‌ی درس‌ها نیز در کانال دیگری قرار می‌گیرد.

اگر می‌خواهید در رسیدن به هدفتان موفق باشید باید سعی کنید که تمام نیرو و توان خود را در این کانال مطالعه متمرکز کنید. بدیهی است با عنایت به این موضوع بحث فوق برنامه، تلوزیون و... بیش‌تر از گذشته اهمیت پیدا می‌کند و با در اختیار داشتن دفتر برنامه‌ریزی می‌توانید از متمرکز شدن نیروهای‌تان در کانال‌های دیگر جلوگیری کنید و با تمام نیرو و قوا در جهت پیشبرد هدفتان در یک کانال واحد تلاش کنید.