تست‌زنی را جدی بگیریم

تست زدن در هفته‌های پایانی کنکور، خیلی اهمیت دارد. سعی کنید نصف زمان اختصاص‌یافته در دوران جمع‌بندی را صرف تست زدن کنید.

تست‌زنی را جدی بگیریم

تست زدن در هفته‌های پایانی کنکور، خیلی اهمیت دارد. سعی کنید نصف زمان اختصاص‌یافته در دوران جمع‌بندی را صرف تست زدن کنید. 

البته اول مقداری بخوانید، بعد تست بزنید و دوباره بخوانید؛ یعنی رابطه‌ی درس خواندن شما با تست زدن یک ارتباط چرخشی و دَوَرانی باشد و تست زدن برای شما نوعی ارزیابی تکوینی باشد نه تکمیلی. منظور از ارزیابی تکوینی ارزیابی‌ای است که به منظور یادگیری بیش‌تر حاصل شود و ارزیابی تکمیلی، آن است که بعد از آن، مطالعه‌ای نیست. پس هدف ما از تست زدن باید ارزیابی تکوینی یعنی همان خواندن دوباره بعد از تست زدن باشد؛ یعنی تست‌ها را در کتاب‌ها مشخص کرده و آن‌ها را مرور و یادداشت کنید و دوباره به همین منوال ادامه دهید.