تو آماده‌ای

با شما هستم که روزها را با برنامه شروع کردی. هر روز را آموخته‌ای. با هر آزمون اشتباهات را بررسی کردی و با برنامه همراه بودی و روزهای عید را نیز مطالعه کردی.

تیزهوشانی عزیز!

با شما هستم که روزها را با برنامه شروع کردی. هر روز را آموخته‌ای. با هر آزمون اشتباهات را بررسی کردی و با برنامه همراه بودی و روزهای عید را نیز مطالعه کردی.

آرام باش! مسیرت را خوب پیموده‌ای. به آخر راه رسیده‌ای. روزهای پایانی مطالعه برای آزمون است.

آرام باش و نظمت را هم‌چنان حفظ کن.

روزهای آخر را به جمع‌بندی دانسته‌هایت بپرداز و برای تکمیل مطالبی که با آن چالش داری به سراغش برو.

روزهای آخر روزهایی برای حفظ آرامش و مرور آموخته‌هاست. فصل درو و فصل ثمر دادن تلاشت است.

روزی را می‌بینم که با لبخند شادی‌ات خبر خوش قبول شدن را می‌شنوی.

ادامه بده! مسیرت روشن است و مدال موفقیت در انتظار انداخته شدن بر گردن توست.