تو آماده‌ای

با شما هستم که روزها را با برنامه شروع کردی. هر روز را آموخته‌ای. با هر آزمون اشتباهات را بررسی کردی و با برنامه همراه بودی و روزهای عید را نیز مطالعه کردی.

تو آماده‌ای

تیزهوشانی عزیز!

با شما هستم که روزها را با برنامه شروع کردی. هر روز را آموخته‌ای. با هر آزمون اشتباهات را بررسی کردی و با برنامه همراه بودی و روزهای عید را نیز مطالعه کردی.

آرام باش! مسیرت را خوب پیموده‌ای. به آخر راه رسیده‌ای. روزهای پایانی مطالعه برای آزمون است.

آرام باش و نظمت را هم‌چنان حفظ کن.

روزهای آخر را به جمع‌بندی دانسته‌هایت بپرداز و برای تکمیل مطالبی که با آن چالش داری به سراغش برو.

روزهای آخر روزهایی برای حفظ آرامش و مرور آموخته‌هاست. فصل درو و فصل ثمر دادن تلاشت است.

روزی را می‌بینم که با لبخند شادی‌ات خبر خوش قبول شدن را می‌شنوی.

ادامه بده! مسیرت روشن است و مدال موفقیت در انتظار انداخته شدن بر گردن توست.