نقش پرتکرارها در امتحانات

منابع مطالعاتی اگر به‌درستی مورد استفاده قرار بگیرند، تسهیل‌‌کننده‌ی موفقیت هستند.

نقش پرتکرارها در امتحانات

منابع مطالعاتی اگر به‌درستی مورد استفاده قرار بگیرند، تسهیل‌‌کننده‌ی موفقیت هستند.

این‌که چگونه بتوان از یک منبع به‌درستی استفاده کرد، نیازمند چند شرط است. برای مثال کتاب سؤالات پرتکرار را در نظر بگیرید. برای بهره بردن کامل از این کتاب توجه به چند نکته‌ی زیر ضروری است:

  • بارم‌بندی مندرج برای هر سؤال

  • تعداد دفعات ذکرشده برای هر سؤال

  • سؤالات با پاسخ کوتاه

  • سؤالات با پاسخ تشریحی

  • طراحی برگه‌ی امتحانی از سؤالات به عنوان یک روش کارآمد

  • توجه و آشنایی با سلیقه‌ی دبیران

این مقاله براساس سؤال 276نظرخواهی دبستان در آزمون3اردی بهشت نوشته شده است.