یادگیری مؤثر با درخت دانش

یکی از بهترین راه‌های یادگیری مطالب، توجه به چهارچوب مطالب است؛ نکته‌ای که شاید از نظر افراد کم‌دقت دور می‌ماند.

یکی از بهترین راه‌های یادگیری مطالب، توجه به چهارچوب مطالب است؛ نکته‌ای که شاید از نظر افراد کم‌دقت دور می‌ماند. به خاطر سپردن انبوه جملاتی که شاید همه را بتوانید از حفظ بیان کنید چندان مفید نخواهد بود بلکه باید هنگام مطالعه از سرفصل مطالب و عنوان‌ها و تقسیم‌بندی‌های هر مبحث آگاهی داشته باشید و در آن جهت حرکت کنید؛ در غیر این صورت نمی‌توانید بین مطالبی که مطالعه کرده‌اید ارتباط منطقی برقرار کنید. در حالی که این توانایی دقیقاً همان چیزی است که شما برای پاسخ‌گویی به سؤال‌های تستی نیاز دارید.

یکی از راه‌های تمرین و تقویت این توانایی استفاده از درخت دانش است. این گونه مطالب در حافظه‌ی ‌شما به صورت قفسه‌های مرتب و با نظم خاصی طبقه‌بندی خواهد شد و هر گاه اراده کنید می‌توانید از آن بهره بگیرید.