بهترین انتخاب تا کنکور

مسیر پرپیچ و خم کنکور رو به انتهاست ولی تعیین استراتژی پایانی بسیار مهم و حیاتی است.

بهترین انتخاب تا کنکور

مسیر پرپیچ و خم کنکور رو به انتهاست ولی تعیین استراتژی پایانی بسیار مهم و حیاتی است.

به نظر می‌رسد که در زمان باقی‌مانده تا کنکور، تست‌زنی از منابع معتبر و جمع‌بندی و بازیابی مطالبی که از قبل خوانده شده و حضور ذهن نسبی از آن‌ها داریم انتخابی هوشمندانه خواهد بود. از طرف دیگر مطالعه‌ی مطالبی که از ابتدا خوانده نشده‌اند و هنوز بوی تازگی می‌دهند توصیه نمی‌شود؛ زیرا مدیریت زمان در این ایام کلیدی و مهم است و محکم کردن جای پا در مباحث قبلی با حضور ذهن بالا به نفع ما خواهد بود؛ مخصوصاً که سؤال‌های کنکور به شیوه‌ای ترکیبی و مفهومی طراحی می‌شوند و با مطالعه‌ی کیفی و دقیق می‌توان به اکثر سؤال‌ها پاسخ داد.