نوروز 96

حمید عباسی-نکات کنکور هنر از دایره المعارف هنر-ابوتراب غفاری

این مطلب از دایره المعارف در مورد «ابوتراب غفاری» نقاش ایرانی دوره قاجار است.این مطلب از دایره المعارف در مورد «ابوتراب غفاری» نقاش ایرانی دوره قاجار است.

فایل های ضمیمه
حمید عباسی

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری