زیباترین لک‌لک دنیا

لک‌لک‌های نوک زینی از گروه زین منقاران بودهلک‌لک‌های نوک‌ زینی از گروه زین منقاران بوده و بسیار خوش آب و رنگ هستند.زیباترین لک‌لک دنیا