دنیای میکروسکوپی

دنیای سلول‌ها زیر میکروسکوپ

دنیای میکروسکوپیدنیای سلول‌ها زیر میکروسکوپ را اینجا مشاهده کنید....
چشم یک زنبور عسل در کنار گرده‌های قاصدک 

دنیای میکروسکوپی

در این عکس مقطعی از زنبق دریایی دیده می‌شود:

دنیای میکروسکوپی

مقطعی از گیاه سرخس:

دنیای میکروسکوپی

کپسول هاگ‌ها یا اسپورهای خزه

دنیای میکروسکوپی

جنین‌های شاه‌ماهی


دنیای میکروسکوپی

خطاطی‌های باستانی چین در زیر میکروسکوپ

دنیای میکروسکوپی

ساختار تغذیه‌ای یا نوع نرم‌تن به نام صدف کوهی

دنیای میکروسکوپی

یک حلزون

دنیای میکروسکوپی

آرواره‌ها و سر یک عنکبوت

دنیای میکروسکوپی

مخچه موش

دنیای میکروسکوپی

شاخک‌های یک گیاه گوشتخوار

دنیای میکروسکوپی

قسمت دهانی یک مگس مردارخوار

دنیای میکروسکوپی

کلاهک‌های چسبنده یک نوع سوسک

دنیای میکروسکوپی

مایت‌ها یا هیره‌ها روی بدن یک حشره

دنیای میکروسکوپی

یک کلونی ای مجموعه از جانداران تک‌سلولی

دنیای میکروسکوپی

جزئیات بدن یک سوسک

دنیای میکروسکوپی

شاخک یک حشره بید

دنیای میکروسکوپی