تجهیزکتابخانه دبیرستان شهیدان علم و فناوری درشهرستان عنبرآباد

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهیدان علم و فناوری در شهرستان عنبرآباد

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهیدان علم و فناوری درشهرستان عنبرآباد

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان نمونه شهیدان علم و فناوری در شهرستان عنبرآباد از توابع  استان کرمان را تجهیز نمود.  

خانم رضایی ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1391 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 186 دانش آموز دختررا در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 6 میز مطالعه، 6 قفسه کتابخانه ،30 صندلی ذکر نمودند .

هزینه اقلام اهدایی 48/500/000 ریال (4 میلیون و 850 هزارتومان) می باشد که مبلغ 39/500/000 ریال (3میلیون و 950هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 9/000/000 ریال (900 هزار تومان) از سوی آقای مشایخی نماینده بنیاد درشهرستان  عنبرآباد پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،477 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهیدان علم و فناوری درشهرستان عنبرآباد

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهیدان علم و فناوری درشهرستان عنبرآباد