سؤال‌های دشوار امتحان نهایی فیزیک3

سؤال‌های امتحان نهایی چند سال اخیر

سؤال‌های دشوار امتحان نهایی فیزیک3

دانش آموزان سوم ریاضی و تجربی

در فایل پیوست دشوارترین سؤال‌های امتحان نهایی چند سال اخیر ضمیمه شده است.

تهیه و تنظیم : سعید منبری