تحلیل امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی خرداد 95

امتحان ریاضی 3 که در تاریخ 3/3/95 برگزار شد شامل 15 سوال بوده است که، بارم‌های اختصاص پیدا شده به هر فصل عبارتند از:

تحلیل امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی خرداد 95

 امتحان ریاضی 3 که در تاریخ 95/3/3 برگزار شد شامل 15 سوال بوده است که، بارم‌های اختصاص پیدا شده به هر فصل عبارتند از:

تحلیل امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی خرداد 95

بیش‌تر سوال‌ها مطابق با تمرین‌های کتاب و در امتحان های نهایی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته بودند.

حال به تحلیل همه‌ی سوال‌ها می‌پردازم:

سوال اول: این سوال برگرفته از تمرین‌ها و امتحان‌های نهایی گذشته می باشد.

قسمت «الف» در امتحان نهایی شهریور سال 94 تکرار شده است.

قسمت «ب» با مثال‌های صفحه‌ی 3 کتاب درسی مرتبط است .

قسمت «ج» در شهریور سال 94 تکرار شده است.

قسمت «د» با تمرین صفحه‌ی 22 کتاب درسی مرتبط است .

سوال دوم: این سوال بارها در امتحان‌های نهایی گذشته مطرح شده است که مفهوم پیشامدهای مستقل نیز در مثال‌های کتاب درسی از جمله مثال 3 صفحه‌ی 15 آمده است.

سوال سوم: مفهوم این سوال ارتباط نزدیکی به سوال 3 امتحان نهایی دی ماه سال 94 دارد.

سوال چهارم: این سوال با مثال 4، صفحه‌ی 15 و سوال 4 ، امتحان نهایی دی 94 مرتبط است. 

سوال پنجم: این سوال شباهت زیادی به سوال 5 امتحان نهایی خرداد 94 و مثال 9 صفحه‌ی 28 کتاب درسی دارد.

سوال ششم: این سوال شباهت زیادی به سوال 6 خرداد 93 و سوال 6 دی 93 دارد.

سوال هفتم: این سوال شباهت زیادی به سوال 8 امتحان نهایی دی 93 دارد.

سوال هشتم: این سوال سوالی پایه‌ای است که مرتبط است با ریاضی 2 مبحث قدرمطلق و همچنین مباحث چند ضابطه‌ای ریاضی 3 و شباهت زیادی به تمرین 11 قسمت «د» صفحه‌ی 51 کتاب درسی دارد.

سوال نهم: قسمت «الف» این سوال بارها در امتحان‌های نهایی تکرار شده است و با قسمت «الف» سوال 9 خرداد 94 و همچنین قسمت «الف» سوال 9 دی 94 مرتبط است.

قسمت «ب» این سوال با مثال‌های 1، 2 و 3 صفحه‌ی 57 و 58  و مثال صفحه 65 کتاب درسیمرتبط است.

سوال دهم: این سوال به عنوان سوالی جدید در امتحان‌های نهایی مطرح می‌شود که نمونه‌های آن در آزمون‌های قلم‌چی تکرار شده است، همچنین سوال 8 ، صفحه‌ی 86 کتاب درسی مرتبط با این سوال است.

سوال یازدهم: قسمت «الف» شباهت زیادی به سوال 11 قسمت الف امتحان نهایی خرداد 93 دارد.

قسمت «ب» با قسمت «ب» سوال 11 امتحان نهایی خرداد 94 و قسمت ض تمرین کتاب صفحه‌ی 103مرتبط است.

قسمت «ج» با سوال 24 و 25 تمرین کتاب صفحه‌ی 115 و قسمت «د» سوال 11 امتحان نهایی شهریور 94 مرتبط است. 

قسمت «د» با سوال 11 قسمت «ب» امتحان نهایی شهریور 93 و قسمت «ب» سوال 11 امتحان نهایی خرداد 92 مرتبط است. 

سوال دوازدهم: این سوال با سوال 12 امتحان نهایی خرداد 93 و سوال 12 امتحان نهایی دی 94 مرتبط است.

سوال سیزدهم: این سوال با سوال 12 امتحان نهایی شهریور 94 و مثال 2، صفحه‌ی 129 کتاب درسیمرتبط است. 

سوال چهاردهم: قسمت «الف» با مثال 15، صفحه‌ی 139 کتاب درسیمرتبط است. 

قسمت «ب» که حاصل ضرب دو تابع مثلثاتی است بارها در امتحان‌های نهایی و در تمرین صفحه‌ی 143  موجود است.

سوال پانزدهم: این سوال را در سوال 15 امتحان نهایی دی 93 و سوال 15 امتحان نهایی خرداد 94 می توان یافت.