هشت نکته‌ی اساسی دوران جمع‌بندی

روش اصلی دوران جمع‌بندی و روش سه روز یک‌بار کاملاً مشخص است. برای نتیجه‌ی بهتر و موفقیت بیش‌تر به نکات زیر توجه ویژه‌ای داشته باشید.

هشت نکته‌ی اساسی دوران جمع‌بندی

روش اصلی دوران جمع‌بندی و روش سه روز یک‌بار کاملاً مشخص است. برای نتیجه‌ی بهتر و موفقیت بیش‌تر به نکات زیر توجه ویژه‌ای داشته باشید.

1. هم‌زمان در کنار آزمون 3 روز یک‌بار روی یک یا دو درس تمرکز کرده و مطالب را دوره کنید و به‌تدریج درس‌ها را پوشش دهید. مطالعه‌ی این درس‌ها هر روز به مدت یک ساعت باشد.

2. در دور‌ه‌ی جمع‌بندی به روش منظومه‌ای درس بخوانید؛ یعنی روی یک محور کار کنید و هر مطلب و سؤالی که نیاز به بررسی بیش‌تری دارد در کتاب پیدا کرده و رفع اشکال کنید.

3. در دوران جمع‌بندی برای درس‌های نخوانده وقت نگذارید. اولویت با تثبیت آموخته‌های قبلی است.

4. تست‌شناسی کنید و وقت‌گیر بودن یا نبودن سؤالات را بدون پاسخ‌گویی مشخص کنید.

5. تکنیک زمان‌های نقصانی و تکنیک ضربدر و منها را در آزمون‌های سه روز یک‌بار اجرا کنید.

6. روش مبحث‌شناسی را اجرا کنید. حداقل روزی 10 تا 15 دقیقه زمان بگذارید و مبحث تست‌ها را بدون حل کردن کنار آن‌ها یادداشت کنید.

7. مدیریت زمان داشته باشید. تکنیک زمان‌های نقصانی را در آزمون‌ها اجرا کنید و با وقت کم‌تر از زمان مورد نظر در هر درس مقداری از زمان را در آخر آزمون ذخیره کنید تا زمانی برای مرور و تست‌های وقت‌گیر داشته باشید.

8. قبل از شروع آزمون جمع‌بندی این باور را در خود بپرورانید که کم بودن درصدها در آزمون اولیه به مرور بهتر خواهد شد.تنظیم عصبی و حواس از زیست يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : محمد مهدی روزبهانی