دوران انتقالی

در دوره‌ی انتقالی دانش‌آموز باید مطالب خواندنی را قبل از دوران جمع‌بندی مطالعه می‌کند (در دوران جمع‌بندی مطلب جدید نخوانید).

دوران انتقالی

دوران انتقالی یک دوره‌ی 7 تا 10 روزه‌ قبل از شروع دوران جمع‌بندی است. دانش‌آموز در دوران انتقالی چه کاری باید انجام دهد، چه منبعی را محور کار خود قرار دهد و جایگاه خود را بر اساس کدام کارنامه تشخیص دهد؟

در دوره‌ی انتقالی دانش‌آموز باید مطالب خواندنی را قبل از دوران جمع‌بندی مطالعه می‌کند (در دوران جمع‌بندی مطلب جدید نخوانید).

این مطالب باید با توجه به عملکرد قبلی دانش‌آموز انتخاب شود. کارنامه‌ی 5 نوع درس مهم‌ترین راهنما برای انتخاب درس‌ها و مباحث ویژه است. در کنار این کارنامه نیم‌نگاهی به بودجه‌بندی سؤالات کنکور 3 سال قبل نیز راهگشاست.

در این دوره پیشنهاد می‌کنم دانش‌آموز درس‌های عمومی را با محوریت کتاب زرد عمومی به صورت روزانه در برنامه‌ی خود قرار دهد و هر روز، یک مجموعه از کتاب زرد عمومی به ترتیب انتخاب کرد و پاسخ دهد.

با توجه به محدود بودن زمان، کتاب 7 کنکور در کنار «جزوه‌ و کتاب درسی» می‌تواند به عنوان منبعی کم‌حجم اما پرمحتوا، کمک زیادی در یادگیری مباحث جدید در این دوره کند؛ مباحثی که دانش‌آموز بنا دارد در این دوره وضعیت آن‌ها را تغییر دهد و بهبود ایجاد کند. یادمان باشد در دوره‌ی انتقالی اولویت با مباحثی است که رنگ آبی یا سبز دارند، حفظ نقاط قوت در این دوره اهمیتی بیش از سایر زمان‌ها دارد.