سؤال‌های مفهومی فیزیک امتحان نهایی

سوم ریاضی و تجربی

سؤال‌های مفهومی فیزیک امتحان نهایی

دانش آموزان عزیز سوم ریاضی و تجربی

در فایل پیوست 

سؤال‌هایی که در ده سال اخیر امتحان نهایی از قسمت آزمایش کنید، فعالیت و مفاهیم غیر محاسباتی طرح شده، آمده است.

پاسخ‌ تشریحی به همراه بارم‌بندی نیز ذکر شده است.

نویسنده: سعید منبری