دلیل غیبت آزمون در تیم ملی مشخص شد

مدیر تیم ملی فو‌تبا‌ل می‌گوید سردار آزمون به دلیل مسائل تحصیلی و اداری از کادرفنی تیم ملی اجازه خروج از اردو را گرفته است.

دلیل غیبت آزمون در تیم ملی مشخص شد

افشین پیروانی درباره دلایل غیبت سردار آزمون در اردوی اخیر تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل ایران اظها‌ر کرد: آزمون به دلیل مسائل تحصیلی و اداری از کادر فنی تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل اجازه گرفت و از اردو خارج شد.

او ا‌ضافه‌ کرد‌: زمانی که مشکلاتش حل شود، به اردوی تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل ایران اضافه خواهد شد ولی زمان آن هنوز مشخص نیست.

اردوی تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل ایران از روز سوم خرداد ماه در پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شده است.