آموزش نکته‌های القای الکترومغناطیس (آمادگی برای امتحان نهایی)

القای الکترومغناطیسدانش‌آموزان سوم ریاضی و تجربی

برای آمادگی شما در امتحان فیزیک 3 نکته‌های مبحث القای الکترومغناطیس ضمیمه شده است.

نویسنده : حسین ناصحی

فایل های ضمیمه