تمرین تیم ملی فوتبال ایران با لباس‌های جدید

تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران با لباس‌های جدید امروز در پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شد.

تمرین تیم ملی فوتبال ایران با لباس‌های جدید

تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران با لباس‌های جدید امروز در پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شد.